Subskrybuj nas

Zapisz się na nasz newsletter

Subskrybuj
Subskrybuj nas

Zapisz się na nasz newsletter

Regulamin Konkursu – Wygraj klocki LEGO Vespa 125 („Regulamin”)

Regulamin Konkursu – Wygraj klocki LEGO Vespa 125 („Regulamin”)

 1. Organizatorem konkursu „ Wygraj klocki LEGO Vespa 125” (dalej: „ Konkurs ”) jest Open Mobi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej „ Organizator ”).
 2. Konkurs trwa od dnia 18 maja 2022 roku do 22 maja 2022 roku do godziny 23:59.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w dniu zamieszczenia odpowiedzi mają ukończone 13 lat („Uczestnik”). Ponadto Uczestnicy niepełnoletni lub nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania na to zgody od swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z uzyskaniem zgody o której mowa powyżej zaś Organizator nie ma obowiązku sprawdzania tej okoliczności.
 6. Wzięcie udziału w Konkursie i udzielenie odpowiedzi w Ankiecie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w tym zgodą i warunkami przetwarzania danych osobowych i wyrażeniem zgody na j postanowienia Regulaminu.
 7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz ich osoby bliskie (w szczególności członkowie najbliższej rodziny tych osób). Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łącznie: (1) Odpowiedź na jedno z dwóch pytań konkursowych („Pytania”) dostępnych na platformie Instagram (@Automotyw_com) (1. “Za co kochasz LEGO?”; 2. “Gdzie wybrał(a)byś się na wymażoną podróż Vespą?”), a także (2) podanie adresu e-mailowego w celach kontaktowych. Zamieszenie poprawnej odpowiedzi na jedno z dwóch pytań konkursowych będzie traktowane jako skuteczne dokonanie zgłoszenia do Konkursu („ Zgłoszenie”).
 9. Każda chętna osoba, spełniająca wymogi punktu 5 Regulaminu, może zgłosić się do udziału w Konkursie.
 10. Uczestnik odpowiadający na pytania zobowiązuje się podać dane prawdziwe. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia udziału w Konkursie osób posługujących się nieprawdziwymi danymi lub podszywającymi się pod inne osoby albo używającymi kont osób trzecich lub osób fikcyjnych jak również w przypadku naruszenia punktu 12 Regulaminu.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione posługiwanie się danymi osobowymi przez osobę zgłaszającą się „w imieniu” innej osoby lub pod nią się podszywającej. Organizator nie ma obowiązku sprawdzania prawdziwości danych i uprawnień do używania kont zgłaszających się Uczestników.
 12. W Konkursie jedna osoba może wysłać jako Uczestnik jedną odpowiedź na wyłącznie jedno z dwóch pytań konkursowych
 13. W Konkursie nie będą uwzględniane:
  (1) zgłoszenia zawierające w treści odpowiedzi na Pytanie Konkursowe określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe, nakłaniające do nienawiści, przemocy, rasizmu oraz innych form dyskryminacji albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłączne osób trzecich,
  (2) zgłoszenia dokonane niezgodnie z innymi postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  (3) zgłoszenia dokonane przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie przez Organizatora, w szczególności w związku z nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
 14. W Konkursie przewidziano 4 nagrody rzeczowe w postaci: 2 Zestawy LEGO Vespa 125 (“Nagroda główna”), jeden model Vespa 98 z 1946 roku w skali 1:32 oraz kubek z logo firmy Vespa (“miejsce drugie”) i brelok z logo firmy Vespa (“miejsce trzecie”) (każdy z osobna zwany „ Nagrodą”).
 15. Wyłonienie osób nagrodzonych w Konkursu nastąpi maksymalnie w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
 16. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie ma charakteru losowego (gry losowej). O wyborze po jednej (1) najlepszej odpowiedzi na każde Pytanie Konkursowe (nagradzanych Nagrodą główną) decyduje komisja powołana przez Organizatora („ Komisja ”). Przy wyborze laureatów najlepszych odpowiedzi na Pytanie Konkursowe Komisja kierować się może dowolnymi kryteriami skierowanymi w szczególności na kreatywność i innowacyjność odpowiedzi Uczestników jednak nie podlegającymi ocenie Uczestników ani jakichkolwiek innych osób. Podobnie w przypadku nagród za “miejsce drugie” i “miejsce trzecie”.
 17. Laureaci Konkursu (4 Uczestników, których odpowiedź na Pytanie Konkursowe zostanie uznana przez Komisję za najlepsze) – „Laureat”, zostaną powiadomieni o wygranej na adres e-mail podany w Zgłoszeniu nie później niż 48 godzin po wybraniu zwycięzców, tj. nie później niż 25.05.2022. Informacja o wygranej zostanie przekazana łącznie z prośbą o podanie adresu Laureata do wysłania Nagrody. W przypadku gdy podany w Zgłoszeniu adres e-mail jest nieprawidłowy, Organizator nie będzie ponawiał próby wysyłki, a Nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Uczestnikowi – Laureatowi nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika – Laureata, a w szczególności z powodu podania przez Uczestnika – Laureata błędnego lub niepełnego adresu e-mail w Zgłoszeniu lub adresu przeznaczonego do wysyłki Nagrody. Koszty wysyłki Nagrody ponosi Organizator. Wysyłka nie odebrana/ podjęta w terminie i zwrócona do Organizatora nie będzie ponownie wysyłana.
 18. Zdobywca nagrody (Laureat) w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
 19. Organizator nie odpowiada za wady fizyczne Nagrody ani nie udziela gwarancji lub rękojmi. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za niemożność odbioru lub wykorzystania Nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.
 20. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 21. W ramach uzyskanej Nagrody (jako ekwiwalentu wynagrodzenia) nagrodzony Nagrodą Laureat przenosi na Zamawiającego z chwilą wydania Nagrody, prawa autorskie do odpowiedzi na pytanie konkursowe (będącego dziełem – utworem literackim, dalej „Dzieło”). Zasady, zakres i warunki przeniesienia praw autorskich do Dzieła przekazanego Organizatorowi w ramach Konkursu, określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 22. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator oświadcza, że serwis Instagram nie ma nic wspólnego z organizacją Konkursu, zaś Konkurs organizowany jest wyłącznie przez Organizatora na potrzeby własne.
 23. Postępowanie reklamacyjne:
  a) reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie mailowo na adres: redakcja@automotyw.com dopiskiem „Reklamacja Konkursu”, w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłaszane po terminie nie zostaną uwzględnione. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod wskazany w niniejszym punkcie adres,
  b) prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu,
  c) reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres e-mail Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji,
  d) reklamacje nie spełniające powyższych kryteriów lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
  e) reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi,
  f) Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu,
  g) decyzja Organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji jest ostateczna, przez co należy rozumieć, że nie można się od niej odwoływać ponownie do Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, jedynie w przypadku ważnych przyczyn przy czym zmiana taka nie może wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki Uczestnika Konkursu. Zmiana zostanie opublikowana w sposób wskazany w pkt. 27). W szczególności Organizator może zastąpić Nagrodę innym przedmiotem – nagrodą, obiektywnie równoważnym co do cech i wartością (decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do Organizatora). Uczestnik nie może zgłaszać zastrzeżeń w tym zakresie.
 25. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe towarzyszące Konkursowi mają charakter wyłącznie informacyjny.
 26. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu lub Regulaminu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 27. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora:
 28. Poprzez udział w Konkursie i wypełnienie Ankiety Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania jego danych osobowych w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz anonimowego wykorzystania danych podanych w Ankiecie na potrzeby oceny profilu osób korzystających z serwisu Instagram. Dane osobowe mogą być profilowane. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Open Mobi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania oraz usuwania.
 29. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, ew. postępowania reklamacyjnego oraz przez okres kolejnych 2 lat.
 30. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz zasady ochrony prywatności dostępne są tutaj https://policy.openmobi.pl
Total
0
Shares