Subskrybuj nas

Zapisz się na nasz newsletter

Subskrybuj
Subskrybuj nas

Zapisz się na nasz newsletter

Znaki zakazu – jakie są, co oznaczają? Kogo dotyczą?

Znaki zakazu, wiadomo, że czegoś zakazują, ale dokładnie czego? W jakich warunkach? Kiedy? Wyjaśniamy to dokładnie.
Znaki drogowe zakazu - wyjaśniamy wszystkie
Znaki drogowe zakazu – wyjaśniamy wszystkie (fot. Shutterstock)

Zwykle nie lubimy, gdy nam się czegoś zakazuje. Jednak zachowanie elementarnego bezpieczeństwa na drogach wymaga poszanowania przepisów, a te wyrażane są nie tylko w postaci zapisów prawnych w ustawach i rozporządzeniach, ale również w postaci widocznej na drodze – mowa o znakach drogowych. Na pierwszy ogień bierzemy znaki zakazu. Wyjaśnimy co każdy z nich oznacza, kogo dotyczy, wskażemy też wyjątki, kiedy nie trzeba się do nich stosować i kto może to robić. Zapraszamy do naszego zestawienia znaków zakazu.

Znak B-1 – Zakaz ruchu w obu kierunkach

znaki zakazu

Znak ten oznacza zakaz ruchu pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Ponadto informuje, że wjazd na daną drogę lub jej odcinek, nie jest możliwy również z przeciwnego krańca tej drogi. Jeden z nielicznych znaków, które mogą być ustawione na jezdni, a nie przy niej. Do tego znaku zakazu może nie stosować się uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej kierująca pojazdem oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę, ale wyłącznie pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności. Ostrożność jest tu szczególnie istotna, bo zakaz może wynikać np. z uszkodzenia jezdni, mostu, złego stanu technicznego drogi itp. Jeżeli znak ten występuje bez żadnych oznaczeń dodatkowych obowiązuje całą dobę.

Znak B-2 – zakaz wjazdu

znaki zakazu

Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Najczęściej jest ustawiany na drodze jednokierunkowej od strony przeciwnej do kierunku ruchu na tej drodze. Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów. Pod znakiem może być umieszczona również informacja słowna na tabliczce (np. “Nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych” itp.).

Znak B-3 – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych

znaki zakazu

Znak ten ustawiany jest najczęściej na bardzo wąskich odcinkach dróg lub drogach o zbyt małej nośności. Termin “motocykle jednośladowe” może wydawać się pleonazmem (“masłem maślanym”), ale nie jest, bo zakaz ten dotyczy również motocykli z przyczepką czy wózkiem. Tylko jednoślady mogą wjechać za ten znak. Podobnie jak w przypadku B-1 i tu jest wyjątek dotyczący osób niepełnosprawnych o ograniczonej zdolności ruchowej. Osoby te pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności mogą wjechać za ten znak. Bardzo rzadko znak ten można zobaczyć również w takiej postaci:

Wówczas oznacza on zakaz wjazdu wszelkich pojazdów silnikowych (również jednośladowych).

Znak B-3a – zakaz wjazdu autobusów

znaki zakazu

Ten znak zakazuje ruchu autobusów. Stosowany jest tam, gdzie duża liczba autobusów mogłaby spowodować znaczące utrudnienia w ruchu, albo w miejscach gdzie manewrowanie tak dużym pojazdem jest mocno utrudnione, czy wręcz niemożliwe. Nie chodzi zwykle o nośność jezdni, bo w takich przypadkach stosowany jest raczej inny znak (np. B-5 lub B-5a). Znak ten najczęściej spotkamy w pobliżu obiektów o dużym znaczeniu turystycznym. Służy on do regulacji ruchu autobusów, by te nie wjeżdżały “gdzie popadnie”.

Znak B-4 – zakaz wjazdu motocykli

znaki zakazu

Zakaz wjazdu motocykli, jakichkolwiek. Nie ma znaczenia, czy jednośladów, czy z wózkami, przyczepkami itp. Znak ten najczęściej spotkamy w pobliżu miejsc, gdzie wymagane jest ograniczenie hałasu (np. przy szpitalach). Również w przypadku tego znaku istnieje wyjątek zezwalający wjechaniu za znak uprawnionej osobie niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej, zarówno, gdy kieruje motocyklem, jak i jest nim przewożona.

Znak B-5 – zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

znaki zakazu

Znak ten dotyczy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Obejmuje on również pojazdy wolnobieżne, ciągniki samochodowe i rolnicze, jak i pojazdy specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

Znak B-5a – zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o określonej masie

znak: zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o okeślonej masie

Zakaz podobny do poprzedniego, z tą różnicą, że zakazuje ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej wartość wskazaną na znaku. Uwaga, dotyczy on również ciągników i pojazdów wolnobieżnych (bez względu na ich dmc). Często ten znak jest opatrzony dodatkowymi tabliczkami uwzględniającymi wyjątki (np. “Nie dot. pojazdów zaopatrzenia”, albo “Nie dot. służb miejskich” itp.).

Znak B-6 – zakaz wjazdu ciągników rolniczych

znaki zakazu

Znak ten zakazuje ruchu na drodze za znakiem ciągnikom rolniczym i pojazdom wolnobieżnym. Ustawiany jest tam, gdzie ruch takich pojazdów powodowałby znaczące utrudnienia i tamowanie ruchu. Zakaz ten może na jednym znaku występować z innymi, pokrewnymi zakazami, jak na poniższych przykładach:

W każdym przypadku chodzi o zakaz wjazdu pojazdów, które mogą tamować ruch.

Znak B-7 – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

znaki zakazu

Ten znak dla niektórych bywa problematyczny. Jest to zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (lub przyczepami) wieloosiowymi. Oznacza to, że nie dotyczy on pojazdów z naczepą (czyli potocznych “TIR-ów”), a także pojazdów z przyczepą jednoosiową. Jeżeli wypożyczyłeś lekką przyczepkę jednoosiową by np. przewieźć mebel, możesz wjechać za ten znak. Znak ten umieszczany jest tam, gdzie pojazdy z przyczepami wieloosiowymi mogą znacząco utrudniać ruch. Niekiedy znak ten występuje w następującej postaci:

Co oznacza zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą o masie równej lub wyższej od wartości określonej na znaku.

Znak B-8 – zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

znaki zakazu

Zakaz ten obejmuje zarówno pojazdy zaprzęgowe, jak również jeźdźców i poganiaczy, a także sanie czy dorożki. Jest on ustawiany najczęściej na obszarach miejskich o dużym natężeniu ruchu, gdzie ruch takich pojazdów dodatkowo by zmniejszał płynność. Podobnie jak w przypadku B-6, zakaz ten może występować z innymi na jednym znaku.

Znak B-9 – zakaz wjazdu rowerów

znaki zakazu

Znak ten zakazuje na oznaczonym nim odcinku drogi ruchu wszelkich rowerów, zarówno jednośladowych jak i wielośladowych. Znak ten umieszczany jest w miejscach, gdzie ruch rowerów oznaczałby duże ryzyko dla samych rowerzystów (np. duże natężenie ruchu pojazdów, czy wysoka prędkość dopuszczalna na danym odcinku). Znak ten ustawia się czasem również w miejscach, gdzie obok drogi, równolegle do niej jest wyznaczona droga dla rowerów (oznaczona znakiem C-13 “Droga dla rowerów”). Jeżeli natomiast spotkacie taki znak z informacyjną tabliczką T-22 o treści “nie dotyczy rowerów” to… nie jest to żart. Oznacza to po prostu, że na danym odcinku zabrania się wjazdu rowerom wielośladowym, zwykłe mogą wówczas za taki znak przejechać.

Znak B-10 – zakaz wjazdu motorowerów

znaki zakazu

Dość rzadko spotykany zakaz, najczęściej taki znak zobaczymy np. w pobliżu parków itp. obiektów. Generalnie stosuje się go na drogach, na których nie dopuszcza się ruchu jakichkolwiek pojazdów wyposażonych w silnik, symbol motoroweru może być niekiedy zestawiony razem z innym symbolem, np. samochodu i/lub motocykla. Znak B-10 mogą zignorować uprawnieni niepełnosprawni ruchowo poruszający się motorowerem lub przewożeni takim pojazdem.

Znak B-11 – zakaz wjazdu wózków rowerowych

Bardzo rzadko spotykany znak, zakazuje ruchu wózków rowerowych i motorowerowych, jak i rowerów wielośladowych. Nie ma znaczenie, czy wózek jest przeznaczony do przewozu towarów jak i osób. Teoretycznie stosowany może być tam, gdzie ruch takich pojazdów powodowałby tamowanie ruchu innych pojazdów. W praktyce zarządcy dróg ten sam efekt uzyskują znakiem B-9.

Znak B-12 – zakaz wjazdu wózków ręcznych

Ten znak to już de facto archaizm, ale de iure – wciąż obowiązuje. Zakazuje ruchu na jezdni, jak i na jej poboczu wózków ręcznych prowadzonych, ciągniętych i pchanych. Uwaga! Znak ten nie dotyczy podręcznych wózeczków zakupowych wykorzystywanych często przez osoby starsze. Kiedyś stosowanie tego znaku miało sens np. przy różnego rodzaju targowiskach, na których ręczne wózki były popularnym środkiem lokalnego transportu.

Znak B-13 – zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi i łatwopalnymi

znaki zakazu

Znak stosowany jest w miejscach, gdzie awaria czy wypadek z udziałem pojazdu transportującego materiały niebezpieczne (określone odrębnymi przepisami) mogłoby stanowić bardzo duże zagrożenie dla otoczenia. Ustawiany jest np. przed tunelami, ale też w miastach, w rejonach o zwartej zabudowie, przy terenach rekreacyjnych, przy obiektach zabytkowych itp. Uwaga, znak ten absolutnie nie dotyczy pojazdów z LPG. Chodzi pojazdy przewożące towary łatwopalne w ilościach wymagających stosowania oznakowania pojazdu dodatkowymi, pomarańczowymi tablicami ostrzegawczymi.

Znak B-13a – zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi

znaki zakazu

Zakaz podobny do poprzedniego, również dotyczy pojazdów oznaczonych pomarańczowymi tablicami ostrzegawczymi, przewożących materiały niebezpieczne (wyszczególnione w odrębnych przepisach).

Znak B-14 – zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę

znaki zakazu

Ten znak zabrania ruchu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne określone w odrębnych przepisach, gazy trujące, gazy żrące albo materiały zagrażające środowisku, w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
Ustawiany jest na drogach w pobliżu zbiorników lub cieków wodnych o wysokiej klasie czystości (źródła rzek, jeziora, zbiorniki wody pitnej, miejsca poboru wody itp.), a które w razie awarii pojazdu lub wypadku mogły by zostać skażone przewożonymi towarami.

Znak B-15 – zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad określoną na znaku wartość w metrach

Znak ten chyba nie wymaga szczegółowych wyjaśnień. Ustawiany jest tam, gdzie znajdują się wąskie mosty, bramy i inne przewężenia na drodze. Kierowca powinien znać wymiary swojego pojazdu także z załadunkiem. Znak ten ustawia się gdy odległość pomiędzy elementami konstrukcyjnymi ograniczającymi szerokość drogi jest mniejsza niż 3,5 metra. Wartość podawana na znaku powinna być o 1 metr mniejsza niż faktyczna maksymalna szerokość danego fragmentu drogi. Jeżeli np. faktyczna szerokość pomiędzy elementami, o które pojazd mógłby zawadzić wynosi 3,3 metra, na znaku powinna być widoczna wartość 2,3 metra. Uwaga, niech was nie zwiedzie ten metr zapasu, jeżeli na znaku jest ograniczenie np. 2,5 metra, to choć teoretycznie pojazd o szerokości 2,6 metra fizycznie zmieściłby się na danym odcinku, to jego kierowca popełnia wykroczenie i naraża się na mandat.

Znak B-16 – zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad wartość wyrażona na znaku

Jeżeli w ciągu drogi znajduje się jakiekolwiek ograniczenie wysokości (tunel, wiadukt, nisko zawieszona trakcja elektryczna, np. tramwajowa) mamy szansę zobaczyć ten znak. Znak ten zakazuje dalszej jazdy daną drogą wszelkim pojazdom o wysokości przekraczającej wartość umieszczoną na znaku. Również w tym przypadku wartość na znaku jest uwzględniona z pewnym zapasem (wynoszącym 0,5 metra), ale jej minimalne przekroczenie, choć teoretycznie pozwoliłoby przejechać pod przeszkodą, jest wykroczeniem.

Znak B-17 – zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad wartość wyrażoną na znaku

Znak analogiczny do dwóch poprzednich, z tym że dotyczy ograniczenia długości pojazdu. Po co taki znak? Otóż na danej drodze mogą wystąpić łuki, na których pojazdy długie mogą się nie zmieścić w zakręcie lub też z innych względów manewrowanie długimi pojazdami byłoby utrudnione, bądź tamowałoby ruch innych pojazdów.

Znak B-18 – zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad wartość wyrażona na znaku

Taki znak znajdziemy na drogach o ograniczonej wytrzymałości konstrukcyjnej (np. na mostach). Ważne: wartość na znaku nie dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej (jak w przypadku znaku B-5 i B-5a) lecz faktycznej masy pojazdu.

Znak B-19 – zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż wartość widoczna na znaku

znaki zakazu

Na drogę za takim znakiem nie mogą wjechać pojazdy, których nacisk jakiejkolwiek osi na jezdnię jest wyższy od wartości widoczne na znaku. Co ważne, w przypadku osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może być większy niż 80 proc. wartości widocznej na znaku. Znak ten umieszczany jest najczęściej ze względu na ograniczenia wytrzymałościowe drogi.

Znak B-20 – STOP

znaki zakazu

Jeden z najważniejszych znaków drogowych, dla podkreślenia swojej rangi ma inny kształt od pozostałych znaków. Reguluje on kwestię pierwszeństwa na skrzyżowaniach. Nie można wjechać na skrzyżowanie bez całkowitego zatrzymania się przed skrzyżowaniem (co odróżnia stop od trójkątnego znaku A-7), przed którym znajduje się ten znak. To ważne, nie chodzi o przyhamowanie, lecz całkowite, choćby na chwilę, zatrzymanie pojazdu przed drogą z pierwszeństwem przejazdu. Oczywiście zanim ruszymy, najpierw należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu na drodze z pierwszeństwem. Kolejna istotna uwaga: nie trzeba zatrzymywać się przed znakiem, lecz przed poziomą ciągłą linią przecinającą jezdnię (znak poziomy P-12). Jeżeli poziomego znaku nie ma, zatrzymujemy się w takim miejscu, w którym możemy upewnić się, że nie utrudnimy ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Znak B-21 – zakaz skrętu w lewo

znaki zakazu

Znak ten zakazuje skręcania w lewo, ale również i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu. Jeżeli znak ten umieszczono już w obrębie skrzyżowania, dotyczy on najbliższej jezdni, przy której jest ustawiony. Ważne, znak nie zabrania skrętu w lewo za znakiem, ale przed skrzyżowaniem, o ile nie ma na jezdni linii ciągłej (np. wjazd na parking, posesję, itp.)

Znak B-22 – zakaz skrętu w prawo

znaki zakazu

Teoretycznie to identyczny znak jak B-21, tyle, że w drugą stronę, ale nie do końca. Mamy ruch prawostronny, zatem działanie obu znaków zakazu skrętu jest trochę różne. Ten znak nie dotyczy zawracania, bo o zawracaniu w prawo w ogóle nie ma mowy. Jest on ustawiany przed skrzyżowaniem, np. z drogą jednokierunkową, w którą skręt w prawo oznaczałby jazdę pod prąd. Podobnie jak B-21 obowiązuje tylko na najbliższym skrzyżowaniu. Ważne: znak nie zabrania skręcania na odcinku drogi pomiędzy znakiem a skrzyżowaniem (np. gdy chcemy z drogi zjechać na jakąś posesję).

Znak B-23 – zakaz zawracania

znaki zakazu

Znak ten zabrania zawracania, ale uwaga! Działa on trochę inaczej jak zakaz skrętu w lewo (który również zakazuje zawracania). W tym przypadku zawracać nie możemy gdziekolwiek pomiędzy znakiem, a skrzyżowaniem lub znakiem odwołującym zakaz zawracania (B-24 lub B-42). Natomiast znak ten nie zakazuje skrętu w lewo zarówno na skrzyżowaniu jak i przed nim.

Znak B-24 – koniec zakazu zawracania

Znak B-23 obowiązuje od miejsca jego ustawienia aż do najbliższego skrzyżowania, które nie musi być wcale w pobliżu. Zatem w miejscach, w których zakaz zawracania jest konieczny jedynie na pewnym odcinku drogi bez skrzyżowań, koniec zakazu oznacza się właśnie tym znakiem B-24 (zakaz zawracania odwołuje również znak B-42).

Znak B-25 – zakaz wyprzedzania

znaki zakazu

Jeden z “najdroższych” obecnie znaków. Złamanie tego zakazu jest po 17 września bardzo kosztowne ze względu na wysoką karę punktową i kwotę grzywny (mandatu). Ważne, znak ten nie zakazuje całkowicie wyprzedzania czegokolwiek. Wciąż mamy prawo wyprzedzić pojazdy jednośladowe (motocykle, motorowery czy pojazdy niesilnikowe (np. rowery), pod warunkiem nie przekroczenia linii ciągłej dzielącej pasy ruchu, jeżeli taka jest). Co ciekawe, znak ten nie zabrania nam wyprzedzenia tramwaju (posiadający nawet kilka silników elektrycznych tramwaj, w myśl prawa nie jest pojazdem silnikowym), czy dwuosiowego wózka ręcznego, ale zabrania wyprzedzenia traktora czy innego pojazdu wolnobieżnego. Zakaz ten odwołuje znak B-27 lub B-42, albo po prostu dojazd na najbliższe skrzyżowanie.

Znak B-26 – zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

znaki zakazu

Działanie tego zakazu jest podobne do znaku B-25, z tą różnicą, że ten zakaz dotyczy samochód ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Tzw. część bierna znaku, czyli określenie tego, czego nie można wyprzedzać jest identyczne jak w znaku B-25. Ważne, znak B-26 nie dotyczy autobusów, choć ich masa DMC jest większa niż 3,5 tony. Dlatego jeżeli np. na trasie szybkiego ruchu zobaczymy autobus wyprzedzający ciężarówkę za tym znakiem, nie irytujmy się, kierowca autobusu ma do tego pełne prawo. Gdyby było odwrotnie (ciężarówka wyprzedza autobus) kierowca ciężarówki popełniałby wykroczenie. Zakaz ten uchylany jest znakiem B-28 lub B-42, albo dotarciem do najbliższego skrzyżowania.

Znak B-27 – koniec zakazu wyprzedzania

Znak sygnalizuje koniec obowiązywania zakazu określonego wyżej opisanym znakiem B-25. Tak samo działa bardziej ogólny znak B-42. Znak ten jest stosowany, gdy zakaz obowiązuje na krótszym odcinku drogi niż dojazd do najbliższego skrzyżowania (skrzyżowanie również “odwołuje” zakaz wyprzedzania).

Znak B-28 – koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Uchyla zakaz wprowadzony znakiem B-26, podobnie działanie (uchylające zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe) ma też znak B-42. Podobnie jak poprzednio znak ten jest stosowany, gdy zakaz obowiązuje na krótszym odcinku drogi niż dojazd do najbliższego skrzyżowania (skrzyżowanie “odwołuje” zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe).

Znak B-29 – zakaz używania sygnałów dźwiękowych

znaki zakazu

Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych na drodze za znakiem, ale nie oznacza to, że w sytuacji bezpośrednio zagrożenia nie możemy użyć klaksonu! Zakaz ten obowiązuje do najbliższego skrzyżowania lub do znaku B-30. Znak ten stosowany jest np. na drogach w pobliżu szpitali i miejsc, gdzie wskazane jest ograniczenie hałasu (rezerwaty, parki narodowe itp.). Warto zapamiętać, że znak nie zabrania całkowicie używania klaksonu, ukarani zostaniemy tylko za używanie klaksonu w celu innym niż ostrzeżenie innych uczestników o zagrożeniu na drodze.

Znak B-30 – koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych

Znak uchyla zakaz wprowadzany znakiem B-29. Ponieważ zakaz jest odwoływany także przez skrzyżowanie, bo ten znak zobaczymy tylko tam, gdzie odwołanie zakazu jest wprowadzone jeszcze przed skrzyżowaniem. Zakaz używania sygnałów dźwiękowych można odwołać również znakiem ogólnym B-42.

Znak B-31 – pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

znaki zakazu

Znak ten zabrania nam wjazdu na zwężony odcinek jezdni dwukierunkowej w sytuacji, w której zmusiłoby to kierujących do zatrzymania się. Znak wskazuje po prostu, kto ma pierwszeństwo na zwężonym odcinku. W tym przypadku, pojazd nadjeżdżający z naprzeciwka. Ważne: zakaz wjazdu na zwężony odcinek nie obowiązuje, gdy do zwężenia z obu stron zbliżają się pojazdy, które mogą się bez problemu minąć (np. motocykl i rowerzysta, samochód osobowy i motorower, etc.). Jednocześnie kierujący pojazdem nadjeżdżający od strony zwężenia oznaczonego tym znakiem zobowiązany jest zachować bezpieczny odstęp przy wymijaniu.

Znak B-32 – Stój – kontrola celna/graniczna/uszkodzona rogatka i inne

znaki zakazu

To nie tyle jeden znak co cała ich grupa. Na ilustracji widoczny jest znak w wersji “Stój – kontrola celna”, ale ma on wiele innych odmian, poniżej przykłady:

Inne odmiany znaku B-32 (źr. znaki.edu.pl)

Znaczenie w każdej wersji jest podobne, znak zabrania przejazdu i wymagania zatrzymania się np. do kontroli celnej, czy przed przejazdem kolejowym (rogatka uszkodzona) lub do kontroli drogowej. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby (np. celnika, policjanta, dróżnika) lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.

Znak B-33 – ograniczenie prędkości do wartości wyrażonej na znaku (w kilometrach na godzinę)

znaki zakazu

Znak oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku. Zakaz ten obowiązuje do wprowadzenia innego ograniczenia prędkości, do początku strefy zamieszkania, do początku lub końca obszaru zabudowanego lub do najbliższego skrzyżowania. Co ważne, ograniczenie to może być uchylone również znakiem B-34 lub B-42. Uwaga. Na obszarze zabudowanym, jeżeli znak ten dopuszcza prędkość większą niż 60 km/h, nie dotyczy on: pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, pojazdów holujących inny pojazd, ciężarówek (DMC powyżej 3,5 tony), motocykla przewożącego dziecko do lat 7, czy samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy. Dla takich pojazdów na terenie zabudowanym obowiązują ogólne przepisy ograniczenia prędkości w takiej strefie (do 50 km/h).

Znak B-34 – koniec ograniczenia prędkości

Odwołuje ograniczenie prędkości wprowadzane znakiem B-33 jeszcze przed skrzyżowaniem. Zamiennie można do odwołania ograniczenia użyć znaku B-42. Uwaga, znak ten nie oznacza, że za nim możemy jechać szybciej! Wszystko zależy od ogólnych przepisów dotyczących prędkości na konkretnym typie drogi i obszarze. Jeżeli na przykład minęliśmy znak koniec ograniczenia prędkości do 70 km/h, a wciąż znajdujemy się na terenie zabudowanym, musimy zwolnić do przepisowych 50 km/h.

Znaki zakazu – znak B-35 – zakaz postoju

znaki zakazu

Znak ten oznacza zakaz postoju pojazdu na drodze przez czas dłuższy niż 1 minuta. Nie jest problemem zatrzymanie się w celu wysadzenia pasażera, ale już postój “na zakupy” oznacza w takim miejscu popełnienie wykroczenia. Ważne, zakaz wprowadzany tym znakiem obowiązuje tylko po tej stronie jezdni, przy której się znajduje i dotyczy również chodnika. Tak samo działa to na drodze jednokierunkowej. Z powodów oczywistych zakazu nie łamią pojazdy, które stoją na skutek istniejących warunków na drodze (zator, roboty drogowe, inne zdarzenia drogowe). Poza obszarem zabudowanym znak ten dotyczy również pobocza, z wyjątkiem sytuacji, gdy na poboczu są wyraźnie zaznaczone miejsca parkingowe. Znak ten może mieć różne odmiany, przykłady poniżej:

Odmiany znaku zakazu postoju (źr. znaki.edu.pl)\

W takim przypadku dodatkowa informacja umieszczona na znaku odnosi się do czasu obowiązywania i warunków zakazu postoju w danym miejscu. Jak widać w szczególnych przypadkach postój dłuższy niż minuta nie jest wykroczeniem, ale dopuszczalny czas postoju musi być wyznaczony na znaku.

Znak B-36 – zakaz zatrzymywania się

znaki zakazu

Potocznie znak ten wielu nazywa zakazem parkowania, tymczasem tak naprawdę z parkowaniem on ma tyle wspólnego, że po prostu zakazuje jakiegokolwiek zatrzymywania się w danym miejscu. Podobnie jak w przypadku zakazu postoju (B-35), znak ten odnosi się do strony jezdni (wraz z chodnikiem), na której jest ustawiony, dotyczy to również drogi jednokierunkowej. W przeciwieństwie do zakazu postoju, nawet chwilowe zatrzymanie się w celu np. wysadzenia pasażera, będzie w przypadku tego zakazu naruszeniem przepisów. Oczywiście w szczególnych sytuacjach (zator, korek, roboty drogowe, wypadek, etc.) samochody i tak będą stać, ale wówczas wynika to nie z woli kierowcy i nie jest złamaniem przepisów.

Znak B-37 – zakaz postoju w dni nieparzyste

znaki zakazu

Pozornie zrozumiały, ale w istocie nieco mętny i rzadko stosowany zakaz. Zabrania on postoju w nieparzyste dni miesiąca po stronie jezdni, po której znak jest ustawiony (dotyczy również chodnika). Celem jest udostępnienie części jezdni, która w dni parzyste może być zajmowana przez pojazdy parkujące, na potrzeby np. dostaw do sklepu, dla służb komunalnych itp. Co ciekawe, zakaz ten nie działa w godzinach 21-24, taki zapis wprowadzono by umożliwić kierowcom przestawienie pojazdu w inne miejsce.

Znak B-38 – zakaz postoju w dni parzyste

znaki zakazu

Zakaz analogiczny do poprzedniego, z tą różnicą, że obowiązuje w dni parzyste.

Znak B-39 – strefa ograniczonego postoju

Ten znak umieszczany jest na wszystkich drogach prowadzących do określonego rejonu, strefy i oznacza, że po jego minięciu obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach w danej strefie, poza specjalnie wyznaczonymi miejscami parkingowymi. Zatrzymanie się w celu zabrania czy wysadzenia pasażera jest dozwolone jak w przypadku “zwykłego” zakazu postoju. Na znaku mogą być widoczne dodatkowe ograniczenia i warunki jego obowiązywania.

Znak B-40 – koniec strefy ograniczonego postoju

Ten znak pokazuje, że wszelkie ograniczenia postoju sygnowane wcześniej przez nas miniętym znakiem B-39 przestają obowiązywać, bo opuszczamy strefę ograniczonego postoju. Oznacza to, że za tym znakiem możemy już parkować w każdym miejscu, w którym jest to dozwolone i o ile nie napotkamy kolejnych zakazów postoju i zatrzymywania się.

Znak B-41 – zakaz ruchu pieszych

znaki zakazu

Droga za tym znakiem jest zamknięta dla pieszych. Zobaczymy go często tam, gdzie jest duży ruch pojazdów i brak chodnika, jak również w wielu tunelach, na mostach przeznaczonych wyłącznie dla ruchu samochodowego itp. Warto pamiętać, że znak ten zakazuje ruchu pieszym, ale tylko po tej stronie drogi, po której jest umieszczony.

Znak B-42 – koniec zakazów

Tutaj uwaga, wielu kierowców traktuje ten znak zbyt dosłownie, uznając, że odwołuje on absolutnie wszystkie zakazy. Tak jednak nie jest. Znak ten odwołuje tylko te zakazy, dla których istnieją odrębne znaki odwoływania, czyli zakaz zawracania (B-23), zakaz wyprzedzania (B-25), zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe (B-26), zakaz używania sygnałów dźwiękowych (B-29), czy ograniczenie prędkości (B-33). Natomiast znak B-42 nie odwołuje na przykład zakazu zatrzymywania się czy zakazu postoju!

Znak B-43 – strefa ograniczonej prędkości

znaki zakazu

Znak ten oznacza, że wjeżdżamy do obszaru, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do wartości wyrażonej na znaku. Co ważne, takie ograniczenie nie jest znoszone w wyniku minięcia skrzyżowania. Znaki tego typu umieszczane są w obszarach o dużym natężeniu ruchu pieszych i pojazdów. Warto też pamiętać, że w takiej strefie wszelkie elementy infrastrukturalne ograniczające prędkość (“śpiący policjanci” itp.) nie muszą być dodatkowo oznaczane znakami ostrzegawczymi. Kiedy kończy się strefa? O tym poinformuje kolejny znak.

Znak B-44 – koniec strefy ograniczonej prędkości

Znak ten oznacza, że wyjeżdżamy właśnie ze strefy ograniczonej prędkości i możemy zwiększyć szybkość do limitu wyznaczanego przez inne przepisy obowiązujące w danym miejscu.

Total
0
Shares